Συχνές Ερωτήσεις

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Αναζητήστε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις προς την υπηρεσία μας. Αν δεν μπορέσετε να βρείτε απάντηση στο ερώτημά σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Μέσω του online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών (https://teachers.minedu.gov.gr), με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στους μόνιμους εκπαιδευτικούς να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του ηλεκτρονικού μητρώου τους, να βλέπουν τις υπηρετήσεις και τα μόρια μετάθεσής τους καθώς και να ζητούν αλλαγές στα στοιχεία του Μητρώου και στις υπηρετήσεις τους μέσω της Διεύθυνσης που τηρεί τον προσωπικό τους φάκελο.

Οι αιτήσεις για μετάθεση, για βελτίωση καθώς και για οριστική τοποθέτηση όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ υποβάλλονται μέσω του online Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Η προθεσμία είναι αποκλειστική, ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων, εκτός από τις αμοιβαίες, και ορίζεται σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας η οποία αποστέλλεται στις σχολικές μονάδες και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

Τα δικαιολογητικά των αιτήσεων μετάθεσης που αφορούν μοριοδότηση κριτηρίων, όπως πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας, βεβαιώσεις φοίτησης τέκνων, δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνυπηρέτησης – τα οποία πρέπει να είναι πρόσφατα – αποστέλλονται στο mail της Διεύθυνσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην εγκύκλιο των μεταθέσεων ορίζεται με σαφήνεια ο τρόπος σύνταξης του μηνύματος και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτό. Προσοχή απαιτείται στα όσα αναφέρει η εγκύκλιος για την αποστολή δικαιολογητικών προς την κεντρική υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά, όπου αυτή προβλέπεται.

Οι πάσης φύσεως αιτήσεις απόσπασης (από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία καθώς και σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας) υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr/), με τους κωδικούς του κάθε εκπαιδευτικού. Οι σχετικές προθεσμίες ορίζονται σε εγκυκλίους του Υπουργείου οι οποίες αποστέλλονται στις σχολικές μονάδες και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

Σε αντίθεση με τις μεταθέσεις, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση απόσπασης – τα οποία επίσης πρέπει να είναι πρόσφατα – δεν αποστέλλονται αλλά μεταφορτώνονται/ανεβαίνουν μέσα στην ίδια την ηλεκτρονική αίτηση, με εξαίρεση τις γνωματεύσεις ΚΕΠΑ και Α/θμιας ή Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
Προσοχή! Τα δικαιολογητικά που θα ανεβάσει ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο αρχείο, διαφορετικά δε θα μεταφορτωθούν σωστά. Στις εγκυκλίους δίνονται επίσης σαφείς οδηγίες για την περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του ορίου μεταφόρτωσης λόγω πληθώρας δικαιολογητικών.
Scroll to Top