Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2022-2023.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται  έως και την Τ ρ ί τ η 2 3 /8/2022, μ έ σ ω τ ο υ Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο υ Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ο ύ Σ υ σ τ ή μ α τ ο ς Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ Π ρ ω τ ο β ά θ μ ι α ς κ α ι Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ( Ο . Π . Σ Υ . Δ . ) (h t t p s : / / o p s y d . s c h . g r)

20220812_100750_Ε1_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΝΑΠΛ-ΩΡΟΜ_2022-2023_ΨΝΡΣ46ΜΤΛΗ-ΕΛΥ

Scroll to Top