ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

Για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, κατά τις διατάξεις του αρθ. 31 του Ν.3528/2017 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

Για κάθε απασχόληση, εκτός εργασιακού ωραρίου, μονίμων και αναπληρωτών υπαλλήλων απαιτείται ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, η οποία χορηγείται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.).

ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
(σύμφωνα με τα άρθρα 31,32,33,34,35 του Ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

 1. η δεύτερη απασχόληση να μην είναι με πλήρες ωράριο,
 2. να μην παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του/των σχολείου/ων που υπηρετεί ο/η εκπαιδευτικός,
 3. η απασχόληση να γίνεται μετά το πέρας του εργασιακού ωραρίου του/της εκπαιδευτικού
 4. α. οι αποδοχές ή απολαβές που προκύπτουν από αυτό να μην είναι ανώτερες από το σύνολο των μεικτών αποδοχών της οργανικής του θέσης (άρθρο 104, παρ. 2 του Συντάγματος).
  β. οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (άρθρο 28, Ν. 4354/2015).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου:

 1. Αίτηση του/της εκπαιδευτικού η οποία απευθύνεται προς το ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας και κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Βοιωτίας για την πρωτοκόλλησή της, δια ζώσης ή μέσω e-mail στο mail@dide.voi.sch.gr .

Ειδικά οι αιτήσεις του προσωπικού ΕΕΠ και ΕΒΠ δεν απευθύνονται στο ΠΥΣΔΕ BΒοιωτίας, αλλά στο ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας μέσω της ΔΔΕ Βοιωτίας, όπου και υποβάλλονται. Όπως επίσης, οι αιτήσεις των διοικητικών υπαλλήλων απευθύνονται στο ΠΥΣΔΙΠ Στερεάς Ελλάδας διαμέσου της ΔΔΕ Βοιωτίας, όπου και υποβάλλονται.

 • Βεβαίωση του φορέα όπου πρόκειται να απασχοληθεί ο αιτών, στην οποία αναγράφονται:
 • Το αντικείμενο της απασχόλησης (π.χ. διδασκαλία του «Χ» γνωστικού αντικειμένου στο φορέα «Υ»).
 • Συγκεκριμένα οι ημέρες και οι ώρες απασχόλησης του υπαλλήλου (π.χ. για 8 ώρες την εβδομάδα αποκλειστικά σε απογευματινές ώρες χωρίς να παρακωλύονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις στο φορέα της βασικής μου εργασίας)
 • Ο χρόνος έναρξης και λήξης της αιτούμενης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή (π.χ. από 15-10-2023 μέχρι και 14-02-2024).
 • Αν το έργο που παρέχεται είναι εξ αποστάσεως ή δια ζώσης.
 • Ειδικά αν ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός πρόκειται να απασχοληθεί σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, τότε θα πρέπει να προσκομίζει και τα στοιχεία του προγράμματος, δηλαδή να είναι σαφές το όνομα του έργου ΕΣΠΑ στο οποίο πρόκειται να απασχοληθεί και ο κωδικός ΟΠΣ του προγράμματος.
 • Βεβαίωση Διευθυντή/ών σχολείου/ων ή της υπηρεσίας που υπηρετεί ο/η ενδιαφερόμενος/η, ότι το έργο στην υπηρεσία του/της, δεν παρακωλύεται από την άσκηση του συγκεκριμένου ιδιωτικού έργου. (επισυνάπτεται πρότυπο)
 • Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 ν. 2690/1999) (προσυμπληρωμένη δήλωση επισυνάπτεται)
 • Συγκεντρωτικός – Συμπληρωματικός πίνακας για έγκριση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου. Αναγράφονται ΟΛΑ τα έργα που απασχολείται ή απασχολήθηκε ο υπάλληλος (με Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου – Ενημερώσεις – Εγκρίσεις – Έργα Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) κατά το τρέχον σχολικό έτος. (έντυπο πίνακα επισυνάπτεται)

Προσοχή: Η αίτηση να μην είναι προγενέστερη της έναρξης απασχόλησης, καθώς δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αναδρομική ισχύ.

Νεότερες ρυθμίσεις σχετικά με την παροχή Ιδιωτικού έργου:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4957/2022 σχετικά με την παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου από δημοσίους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις οποίες, υπό τις οριζόμενες στη διάταξη προϋποθέσεις, δεν απαιτείται χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή (σχετ. η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/212/οικ.13260/12-8-2022, ΑΔΑ: 694Δ46ΜΤΛ6-ΨΒΒ)».

Σχετικά με Διδακτικό ή Ερευνητικό έργο εδώ

Kαι για παροχή υπηρεσιών προς το Ι.Ε.Π. εδώ

Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη από τον συγκεκριμένο νόμο ενημέρωση της Υπηρεσίας μας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και όχι με απλό Ενημερωτικό Σημείωμα.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να αναφέρονται από τους εκπαιδευτικούς οπωσδήποτε και τα 4 στοιχεία (σωρευτικά) που προβλέπει ο νόμος για την ενημέρωση της Υπηρεσίας, δηλαδή:

Α) το Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα προς το οποίο θα παρασχεθεί το διδακτικό ή ερευνητικό έργο,

Β) το ακριβές αντικείμενο απασχόλησης,

Γ) τη χρονική διάρκεια απασχόλησης (έναρξη και λήξη) και

Δ) τις ημέρες και ώρες απασχόλησής τους ανά εβδομάδα

Παρακαλούμε επίσης, εκτός από την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση, να προσκομίζετε επιπρόσθετα ΒΕΒΑΙΩΣΗ του φορέα (ΑΕΙ ή ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα) στην οποία να αναφέρεται ρητά ότι το έργο εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.4957/2022 και ότι ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄26).

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου, η παράλειψη ενημέρωσης της υπηρεσίας εκ μέρους του υπαλλήλου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με την περ. κε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τα στελέχη (Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές/ντριες Σχολικών μονάδων, Προϊστάμενοι/ες) της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες που είναι συναφείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους, με αίτηση για Έγκριση Παροχής Υπηρεσιών προς τον/την Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 181 του Ν. 4823, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.5029/2023.)

Απαραίτητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της αίτησης Έγκρισης Παροχής Υπηρεσιών:

 1. Το έντυπο Αίτησης 
 2. Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης και
 3. Συγκεντρωτικός – Συμπληρωματικός πίνακας όπου θα αναγράφονται ΟΛΑ τα έργα που απασχολείται ή απασχολήθηκε [με Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου – Ενημερώσεις – Εγκρίσεις – Έργα Ε.Κ.Δ.Δ.Α.] ο/η υπάλληλος κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Τέλος, επισημαίνεται η υποχρέωση των μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών που λαμβάνουν πρόσθετες αμοιβές από άλλους φορείς του στενού ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, πέρα από τις τακτικές και έκτακτες αποδοχές τους από τον κύριο φορέα εργασίας τους, (και έχουν πάρει άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από το ΠΥΣΔΕ), οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν δήλωση και συμπληρωμένο πίνακα κάθε εξάμηνο. Η υποβολή θα πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση των μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου αντίστοιχα, για το εξάμηνο που έχει προηγηθεί και εφόσον οι δεδουλευμένες αμοιβές έχουν καταβληθεί. Η εφαρμογή της ανωτέρω υποχρέωσης είναι υποχρεωτική και η παράλειψη υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.

Scroll to Top