17/08/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣ
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΝΟΜΟΣ 4473 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Δημοσιεύτηκε την 17/08/2018